תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

פל-רום שירותים שותפות מוגבלת
תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

1.2. ברוך הבא לאתר האינטרנט של פל-רום שירותים שותפות מוגבלת 550253785

1.3. בתקנון זה יקראו אתר האינטרנט “אתר”.

1.4. פלרום עוסקת במתן שירותי תיקונים למוצרי חשמל ביתיים ובמכירת מוצרים שונים.

1.5. האתר מיועד למתן מידע אודות חברת פל-רום שירותים שותפות מוגבלת ושירותיה, למסירת עדכונים ללקוחות, לתיאום קריאת שירות לצורך התקנת מוצר חדש, ולצורך מכירת מוצרים.

1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין פל-רום שירותים שותפות מוגבלת בעניין זה.

1.7. כל שימוש באתר כמוהו כהסכמה לאמור בתקנון זה.

1.8. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או באתר במשתמע או במפורש.

1.9. פלרום שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם. תקנון זה עודכן לאחרונה אפריל 2024

1.10.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר לבין האמור בתקנון, יגבר האמור בתקנון.

1.11. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי הלקוח קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

1.12. יובהר כי המכירה של מוצרי פלרום באתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית.

1.13. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

2. קניין רוחני

2.1. תכני האתר מהווים קניין רוחני של פלרוםפלרום ו/או מי מטעמה הינה בעלת הזכויות ו/או זכויות השימוש בשם ובסימנים המסחריים שבאתר, לרבות האייקונים, גרפיקה, עיצוב, תכנים, הצגה מילולית וכיוצ”ב.

2.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים המופיעים באתר אלא לצרכי מידע, הזמנת טכנאי ורכישה של מוצרים.

2.3. אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

2.4. אין להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

2.5. אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

3. השימוש באתר

3.1. כל אדם ותאגיד רשאים להזמין קריאת שירות בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-
3.1.1. הינו בגיר, מעל גיל 18.
3.1.2. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ;

3.3. למרות האמור, פלרום תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-
3.3.1. משתמש שהפר תקנון זה ;
3.3.2. משתמש שביצע מעשה בלתי חוקי ;
3.3.3. משתמש שמסר פרטים אישיים כוזבים ;
3.3.4. משתמש שפגע פלרום במעשה או במחדל;
3.3.5. משתמש שפגע באתר של פלרום במעשה או במחדל;
3.3.6. כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

4. תיאום קריאת שירות בכלים להתקנה והדרכה של מוצר

4.1. משתמש בעל מוצר חדש (מוצר חדש משמעו מוצר שהגיע לראשונה למשתמש ובכלל זה מוצר מתצוגה וסוג ב’) המבקש להזמין טכנאי להתקנה, ימלא את הפרטים הנדרשים לכך באחד הכלים של פלרום.

4.2. לאחר מכן ייפתח לו חלון בו יהיו מספר מועדים אופציונליים להגעת מתקין, המשתמש יוכל לבחור אחד מהם.

4.3. לאחר השלמת מלוא הפרטים ובחירת המועד להגעת המתקין יש ללחוץ על כפתור ה “שלח”.

4.4. הפרטים שהוזנו יועברו לפלרום וטכנאי יישלח בהתאם.

4.5. לקוח המבקש לשנות יעשה כן במוקד השירות בטלפון 073-2625600 או באמצעות הכלים.

4.6. תיאום וביטול באמצעות מוקד השירות הטלפוני ניתן לעשות בימים א-ה בין השעות 8:30-16:30

5. מכירת מוצרים אינה מבוצעת באתר אלה שהאתר הוא אינפורמטיבי בלבד בכל הנוגע למוצרים, לקוח המעוניין לרכוש מוצר שמופיע באתר ייצור קשר בטלפון  073-2625600 או ישאיר את פרטיו ונציג מכירות ייצור קשר בהקדם.

6. ביטול הזמנת שירות תיקונים יתאפשר עד מועד קבלת השירות בהודעה טלפונית לטלפון מספר 073-2625600 או באמצעות לחיצה על כפתור הביטול באזור האישי.

7. אחריות למוצרים ולאספקה

7.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את פלרום

8. סודיות ופרטיות

8.1. פלרום מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. פלרום עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת באמצעים בכדי לשמור על אבטחת המידע והפרטיות.

8.2. האמור בסעיף זה מטרתו לפרט את המידע שפלרום אוספת ואת השימושים שהיא יכולה לעשות במידע זה.

8.3. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו (ובכלל זה גלישה באתר), ולכל מטרה שהיא, מצהיר המשתמש כי קרא, הבין ומסכים למדיניות פרטיות זו ונותן הסכמה מדעת לכל השימושים שפלרום עושה ו/או יכולה לעשות במידע אישי שימסור ו/או שייאסף לרבות העברתו לצדדים שלישיים ועיבודו (ובכלל זה איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) והכל למטרות המפורטות בסעיף זה.

8.4. פלרום אוספת מידע אישי ומידע אנונימי אודות משתמשים. מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עם המשתמש או לזהותו, כדוגמת שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת דואר, כתובת IP. מידע אנונימי הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי המשתמש כדוגמת מידע אודות פעילות בכלים, ככל שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי של המשתמש. בפלרום מיושמים אמצעי אבטחה המקובלים בתעשייה במטרה למנוע גישה לחומר של גורמים שאינם מורשים.

8.5. פעילות האתר מבוצעת, בין היתר, ב”ענן”. עבודה ב”ענן” מבוצעת באופן שבו המידע נשמר כולו בשרתים מרוחקים. תעבורת המידע אל ה”ענן” וממנו מבוצעת באמצעות שימוש ברשתות האינטרנט והסלולר. תצורת עבודה זו, הנהוגה בשירותים רבים, מקלה מחד על אופן העברת המידע, שמירתו וזמינותו, עבודה והתקשורת ומאידך דורשת תשומת לב במשלוח מידע. באופן עבודה זה המשתמש חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו לפלרום ו/או נשלח ע”י פלרום ו/או מי מטעמה במקרים של חדירות למחשבי פלרום או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות. פלרום לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת משיבוש באתר, לרבות אם נגרם בשל תוכנה זדונית שבוצע ע”י גורם חיצוני.

8.6. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ו/או נאסף עליו כאמור בתקנון זה, נמסר ו/או נאסף באישורו ובהסכמתו המלאה. המשתמש מאשר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסור אקטיבית מידע ואולם ככל שלא ימסור נתונים אלה, תפגע היכולת שלו לעשות שימוש בכלים ו/או לקבל שירות. עוד יובהר, כי אף ככל שלא ימסור המשתמש מידע אקטיבית, יאסף מידע אודות השימוש שנעשה בכלים כמתואר בסעיף זה.

8.7. בעת משלוח פרטי התקשרות להזמנת טכנאי, ימסור המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני) לצורך יצירת קשר עימו, בנוסף ימסור הלקוח את הפרטים באים: סוג המכשיר, שם יצרן, פרטי דגם, פרטי מקום הרכישה של המכשיר. על המשתמש לדאוג כי פרטים אלה יהיו מספקים לצורך זיהוי ויצירת קשר.

8.8. בעת ביצוע רכישה מוסר המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני).

8.9. נוסף בעת ביצוע הזמנה, מוסר הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו, פלרום נוהגת בהם לפי תקני DSS- PCI המקובלים.

8.10.פלרום הינה הבעלים של מאגר מידע מס’ 600013675. המידע שימסור הלקוח בכלים ובערוצי ההתקשרות עם פלרום ייכנס למאגר מידע זה ופלרום תהא רשאית לעשות בו שימוש לשם מתן השירות, קשר עם הלקוח, ניהול מכירות, ניהול מועדון לקוחות, שיווק וגיוס לקוחות ולצרכי דיוור ישיר.

8.11. למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות לכתובת : ישראל זמורה 2, לוד או באמצעות דוא”ל- agent@plrom.co.il

8.12. להסרה ממאגר המידע יש לפנות לכתובת דוא”ל agent@plrom.co.il.

8.13. בנוסף, בעת פנייה לשירות לקוחות חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח.

8.14. פלרום מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות השימוש בכלים, הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את המשתמש לאתר וכיוצ”ב.

8.15. פלרום תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיית (COOKIES) web bicons, פיקסלים או כלי תוכנה אחרים דומים במכשיר המשתמש (להלן הכל יחד: “עוגיות”). עוגיות אלה נשתלות בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן סדיר ולשפר את חוויית המשתמש. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של המשתמש. המשתמש מאשר שתילת עוגיות אלה אולם יכול להסיר אותן באמצעות כלים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה של מכשירו. מובהר כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתיפקוד האתר ובחוויית המשתמש. משתמש באתר בלבד שאינו מעוניין שתילת עוגיות יכול לעבוד בדרך של פתיחת חלון גלישה בסתר. באפליקציה לא ניתן לחסום זאת. פלרום נעזרת בכלים שונים של צדדים שלישיים וקודי מעקב של כלי ווב שונים, כגון מוצרי Google ו Facebook לניתוח השימוש בכלים ולצרכי פרסום מותאם, וכן נעשה שימוש ב Google Analitycs לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועות והפעילות באתר. כלים אלה משמשים את פלרום גם לצרכי פרסום ברשת ו remarketing (לרבות באמצעות AdWords של גוגל) אשר עשוי להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיס פעולותיו באתר. בהפעלת כלים אלה החברות המספקות אותם (דהיינו Google ו Facebook) עושות שימוש ב cookies שלהן (באמצעות תוספי SDK) לזיהוי המכשיר ממנו מבוצעת הגישה לכלים ולאיסוף מידע כגון כתובת IP, מזהים יחודיים למכשיר ממנו מבוצעת הגישה, פעולות שבוצעו באתר ובכלל זה העמודים שנצפו. מידע זה יכול להישמר גם במאגרים שמחוץ לישראל. מידע זה שנאסף יכול וישמש גם את הצדדים השלישיים האמורים לצרכיהן ככל שהמשתמש מבקש ללמוד אודות השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים ב cookies ובמידע הנאסף על ידן, יוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהם (בהם ניתן יהיה אף למצוא מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לניהול השימוש בהם

8.16.בעת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים. משתמש אשר יעשה שימוש בקישורים אלה יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים/עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה בו המשתמש יבחר להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים חיצוניים, אין לפלרום כל שליטה על מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש בהם ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש בהם והאחריות המלאה על השימוש בהם חלה על המשתמש.

8.17.פלרום רשאית לבצע (בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמה) ניתוחים שונים ביחס למידע ובכלל זאת ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים.

8.18. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין למטרות כדלקמן:
כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.
כדי לשלוח שאלונים להערכת שביעות רצון.
כדי לשלוח מסרונים ומיילים פרסומיים ללקוחות שאישרו קבלתם

8.18.1. כדי ליצור קשר עם המשתמש.
8.18.2. לצורך ביצוע הזמנה, עדכונים לגביה ואספקתה.
8.18.3. כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.
8.18.4. כדי לנהל ולתפעל את האתר, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.
8.18.5. כדי להתגונן בפני הונאות או פעילות בלתי חוקית.
8.18.6. כדי לאכוף את התקנון, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מקום בו פלרום סבורה כי עליה לעשות כן.
8.18.7. במקרה בו תדרש פלרום למסור את המידע עפ”י דין.

8.18.8. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין פלרום.

8.19. פלרום לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנאגר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אישית את המשתמש אלא במקרים להלן:

לשם משלוח מידע פרסומי בכל דרך (ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט ובין היתר באמצעות פייסבוק וגוגל) הנסמך על תוצרי עיבוד ואיפיון המידע וזאת על מנת להציע למשתמש מוצרים או שירותים שונים.
8.19.1. המידע יימסר רק לקבלנים בתחומי מתן שירות ללקוח, קשר עם הלקוח, שיווק ושימור לקוחות, חוקרי שוק ומעבדי נתונים ואיחסון המידע.
8.19.2. אם תהא מחוייבת על פי דין למסור את המידע.
8.19.3. אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע.
8.19.4. ככל שלפלרום יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע נחוצה בכדי לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת.
8.19.5. ככל שלפלרום יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע תמנע פגיעה בנפש.
8.19.6. בכדי להתגונן בפני כל הליך משפטי.

8.20. פלרום לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל אירועים שאירעו שלא בשליטתה של פלרום ו/או הנובעים מכוח עליון.

8.21. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש ואין להעבירם לאחרים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלו או בחשבונו. במידה שהשימוש במחשבו של המשתמש משותף לו ולאחרים, עליו לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שיסיים את הביקור באתר. המשתמש מתחייב להודיע לפלרום ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונו.

9. אחריות וכללי

9.1. פלרום עושה מאמץ לשמור על תקינותו של האתר ופעילותו. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי בפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות חומרה, תוכנה וכיוצ”ב).

9.2. פלרום לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שמקורו באיחורים בהעברת מידע/קריאת שירות.

9.3. פלרום לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של פלרום בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.

9.4. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ”ב המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית .

9.5. המידע באתר הינו לצרכים אינפורמטיביים בלבד.

9.6. השימוש באתר הינו כמות שהוא AS IS . טעות סופר וכדו’ לא תחייב את פלרום.

9.7. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני מוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולפלרום לא תהיה כל אחריות לגביו.

9.8. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי פלרום (לרבות הנחיות לפתרון תקלות ממוחשב, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בכלים ו/או בפרסומת באתר יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כלן תוכן אחר המוצג בכלים נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד פלרום בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי פלרום ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

9.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פלרום אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או התכנים המופיעים באתר.

9.11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

9.12. פלרום רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת כלי מבין האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה כלי מבין האתר ותוכנו לרבות מראהו וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

9.13. האתר יכול שיציעו קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח פלרום ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך פלרום לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. פלרום רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור ו/או להוסיף קישורים נוספים. פלרום אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

9.14. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים בכלים, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. פלרום שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.

דילוג לתוכן